Výhodou slnečných kolektorov RAMZES je možnosť zostavovať veľké batérie slnečných kolektorov, napr. 20 kolektorov RAMZES v jednom rade s jedným vstupom a jedným výstupom. Túto výhodu umožňuje malý hydraulický odpor a spájanie kolektorov kvalitnými - funkčnými kompenzátormi. Slnečné kolektory Ramzes sú mimoriadne vhodné pre plavárne, kúpaliská a objekty s veľkou potrebou výroby teplej vody s minimálnou investíciou a prevádzkovými nákladmi. Pre 20 ks solárnych panelov RAMZES s rezervou postačuje malé cirkulačné čerpadlo s výkonom H 6m.

Slnečný kolektor RAMZES má geometrické usporiadanie Cu rúrok v tvare 11 radového registra, ktorý má 60x nižší hydraulický odpor ako pri geometrickom usporiadaní rúrok v tvare meandra. Ide už o malý prietok 70 litr./hod a zrovnateľnú hustotu rúrok ako aj plochu absorbéra. Nízky hydraulický odpor znamená nízku spotrebu elektrickej energie potrebnú na prenos tepla zo slnečných kolektorov do ohrievača.